REGULAMIN OBIEKTU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w naszym Obiekcie.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 4. Należność za pobyt w naszym obiekcie pobierana jest od Gościa w dwóch transzach: formie zadatku (30%) podczas składania rezerwacji oraz pozostała kwota (70%) w dniu przyjazdu podczas zameldowania. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu, Obiekt nie zwraca opłaty za czas niewykorzystanego pobytu.
 5. Pokój/ apartament czy domek wynajmowany jest na doby „hotelowe”.
 6. Doba „hotelowa” trwa Od godz 17.00 do 12.00 następnego dnia.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Biurze jak najszybciej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym wymeldowanie. Uwzględnienie życzenia przedłużenia pobytu zależy od posiadanych możliwości.
 8. Pozostanie w apartamencie/pokoju/domku lub pozostawienie tam rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, o ile nie zostanie wcześniej uzgodnione z pracownikiem Biura. Za przedłużenie przez Gościa pobytu w godz. 12.00-17.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 17.00 –za całą dobę.
 9. W domkach akceptujemy zwierzęta. Zwierzę musi posiadać dowód aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie. Za każdą dobę pobytu zwierzęcia pobierana jest podczas zameldowania opłata płatna wg cennika dostępnego w biurze. Obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest sprzątanie jego odchodów oraz zapewnienie bezpieczeństwa innym gościom i ich zwierzętom. W apartamentach i pokojach nie akceptujemy zwierząt.
 10. Gość jest zobowiązany przechowywać klucz do apartamentu/pokoju/domku z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200 zł.
 11. Gość nie może przekazywać apartamentu/pokoju/domku innym osobom.
 12. Goście zobowiązują się wykorzystywać pokój/apartament/domek jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez bez ustalenia tego z właścicielem Obiektu.
 13. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 8.00 do 20.00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa najmującego apartament/pokój /domek na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do apartamentu/pokoju/domku. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej wg cennika dostępnego w Biurze.
 14. Obiekt zapewnia warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu,w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 15. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości, na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych we wszystkich jego pomieszczeniach. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach i domkach jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament/pokój/domek Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju.
 16. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego od niedzieli do piątku, a w piątek i sobotę w godzinach od 23.00 do 6.00 dnia następnego.
 17. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego, odwiedzających go osób lub jego zwierząt. Zabrania się przemeblowywania pokojów i domków bez uzgodnienia z Biurem.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo Gości zaleca się ostrożność w korzystaniu ze schodów zewnętrznych i wewnętrznych oraz antresoli, w szczególności zachowanie dozoru nad dziećmi na terenie obiektu.
 20. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/ lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci. Do szczególnej uwagi są zobowiązani rodzice w opiece nad dziećmi na terenie przyległej Stajni. Tam dzieci mogą przebywać wyłacznie pod opieką rodziców lub instruktora jazdy. Zasady przebywania na terenie stajni opisane są w osobnym Regulaminie.
 21. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy Gościa na terenie Obiektu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 22. Parking Obiektu jest jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani znajdującego się w nich mienia.
 23. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Biurze, co umożliwi szybką reakcję.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego życzenie i koszt, na adres przez niego wskazany po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Biurem. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je do utylizacji.
 25. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Obiektu, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia, zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu. Obiekt nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 26. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 27. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.